วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ชีวิตการเดินป่า

                                                           
                                                      ขณะตอนนี้กำลังเดินอยู่ในป่า


บ้านดินวัดปฏิบัติธรรมขณะตอนนี้กำลังนั่งรถกลับมหาลัยสถาพแต่ละคนหมดแรง?

ความประทับใจ

งานแข่งเรือยาวอำเภอท่าตูมประวัติความเป็นมาของงานแข่งเรือ อ.ท่าตูม
   อำเภอท่าตูมเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลมากกว่า ๑๐๐ ปี เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในการคมนาคม ทางน้ำที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ จึงทำให้มี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา ชาวท่าตูมมีความผูกผันกับแม่น้ำมูล
มาโดยตลอดเป็นเวลาช้านาน โดยอาศัยแม่น้ำมูลเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร
การคมนาคม ดังนั้นในทุกปีชาวท่าตูมจะได้รำลึกถึง พระคุณของแม่น้ำมูล โดยร่วมกันฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทุกหมู่บ้าน ริมแม่น้ำมูลได้ร่วมกันนำขบวนเรือยาวมาทอดกฐินร่วมกัน และนำเรือยาวมาร่วมแข่งขันกัน
เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริงและความสามัคคีของชาวท่าตูม และได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันชาวท่าตูม   ได้จัดแข่งขันเรือยาวแระเพณีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงสืบต่อไป โดยจัดแข่งขันประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล และเปิดโอกาสให้เรือยาว และกองเชียร์จากอำเภอท่าตูม ต่างจังหวัดมาร่วมแข็งขัน ชิงชัยเป็นจำนวนมาก แบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้
              ๑.ประเภทเรือยาว ๓๖ ฝีพายขึ้นไป
              ๒.ประเภทเรือยาว ๓๕ ฝีพายลงมา
              ๓.ประเภทกองเชียร์ การรำมู้ดมัด

OTOP ท่าสว่าง


ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

                                   จ.สุรินทร์ เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศ
จังหวัดสุรินทร์ เปิดหมู่บ้านท่าสว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศ
วันนี้ (3 ก.ย.53) ที่ หมู่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่าสว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม แห่งเดียวของประเทศ โดย บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อใช้สอยในครัวเรือนทั้งในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีกรรมต่างๆ มีการผลิตผ้าไหมด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย ย้อมสีแบบธรรมชาติ ผ้าที่ทอจะมีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ ปัจจุบันบ้านท่าสว่าง ได้พัฒนาการทอผ้าด้วยกรรมวิธียกทองแบบราชสำนักไทยโบราณ โดยมี อาจารย์วีระ ธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาและคิดค้น พร้อมรวมกลุ่มชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณ จนได้รับการยกย่องว่า "ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ" ผลงานที่โดดเด่น คือ การได้รับการคัดเลือกให้ทอผ้าสำหรับตัดเสื้อผู้นำและผ้าคลุมไหล่สำหรับคู่สมรสผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นำเอเปคเมื่อปี 2546 และรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของประเทศ
ปัจจุบันบ้านท่าสว่าง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม มีการจัดเตรียมบุคลากรคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และจัดทำศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังจัดโฮมสเตย์ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 14 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 200 คน ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาทต่อคน โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทอผ้าและขั้นตอนการผลิตเส้นไหม ชมโรงงานทอผ้าไหมยกทองโบราณ และชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างใกล้ชิด
งานช้างสุรินทร์ 2555


จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน นี้ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก และมีการจัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความสามารถของช้าง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานแสดงช้าง ภายใต้ชื่อการจัดงานว่า "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2555 รวม 12 วัน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
             สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงาน มีดังนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน พิธีต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง กว่า 250 เชือก การแสดงแสง สี เสียง "ตำนานพันปีปราสาทศีรขรภูมิวันเสาร์ ที่ 17และวันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2555 งานแสดงของช้างแสนรู้และความน่ารักของช้างสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยการแสดงถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างช้างกับชาวสุรินทร์ การจำลองพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง การแสดงคล้องช้าง การชักเย่อคนกับช้าง ช้างแข่งฟุตบอล การจำลองขบวนช้างศึกสงครามยุทธหัตถี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ ประกวดสาวงามเมืองช้าง การประกวดโต๊ะอาหารช้างเลี้ยง การแข่งขันหนุ่มพลังช้างและวิ่งมินิฮาล์ฟ             การแสดงช้าง

เลี้ยงอาหารช้าง